WORK FLOW

Goal & KPI

กำหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของการทำเว็บไซต์เพื่อใช้กำหนดกรอบและทิศทางในการพัฒนา

Site analysis

วิเคราะห์โครงสร้าง กลุ่มเป้าหมาย ภาพลักษณ์ ข้อมูลต่างที่จะเผยแพร่

SWOT & Benchmarking

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน พร้อมหาตัวอย่างและตัวเทียบวัดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าหรือเท่ากับ

Site Map & Web Usability

ออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ และวางตำแหน่งข่าวสารต่างเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและสะดวกที่สุด

Brand & CI Control

กำหนดค่าสีเพื่อใช้ในการออกแบบให้ตอบโจทย์ Brand & CI ขององค์กร

SEO Analysis

การวิเคราะห์คีย์เวิร์ด (keyword analysis) ที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เว็บไซต์ถูกค้นหาได้ง่ายในเว็บ search engine ชั้นนำ เช่น google,bing,Yahoo ฯลฯ

W3C & HTML5 Standard

พัฒนาออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ด้วย HTML5 ให้ผ่านมาตรฐาน W3C

Research Script for Branding

วิจัยค้นคว้าหาสคริปต์ (script) emotion ต่างๆ เพื่อใช้ในการนำเสนอข้อมูลง่ายและทันสมัยเหมาะกับภาพลักษณ์องค์กร

All Browser Testing

ปรับปรุงแก้ไขให้รองรับการแสดงผลในหลากหลายหน้าจอหรือทุกอุปกรณ์สื่อสารในปัจจุบัน

Security / Performance testing

ทดสอบและปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยและความเร็วในการโหลดข้อมูลเพื่อให้เว็บไซต์ที่ออนไลน์ไปมีความปลอดภัยและเข้าถึงข้อมูลได้เร็วที่สุด

WEB Analytic tools installation

ติดตั้งเครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้วัดผลและนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ที่มีคุณภาพ รองรับการบริหารจัดหลากหลายรูปแบบ สามารถสร้าง และปรับเปลี่ยนเมนูได้ตามความต้องการ

 • Content Management System
 • Photo Gallery
 • Video Gallery
 • Document Management
 • Product Management
 • Org Chart Management
 • E-Newsletter
 • Special Management Systems
 • Banner Management
 • Vote & Poll
 • Event Management (Calendar)
 • FAQ Management
 • Webboard Management
 • Blog Management
 • E-Magazine
 • Career
 • Procurement System
 • Member Management
 • Dynamic Sitemap
 • Rss feeds
 • Web Link Management
Onesqa,สมศ
Onesqa,สมศ
Onesqa,สมศ
Onesqa,สมศ
Onesqa,สมศ
Onesqa,สมศ